Nyaralásra fel!

2023.06.26

Játssz velünk!

Keresd meg a kép jobb alsó részében található számozott tárgyakat a strandon. Melyik az az egy, amelyiket nem találod meg?

Kommentben küldd el a poszt alatt a hiányzó tárgy számát, hívd meg játszani egy barátodat és már játszhatsz is egy strandtáskáért! Esélyedet megduplázhatod - ha az Insta felületünkön is játszol az előbbiek szerint!

Játékszabály - Nyaralásra fel

Jelen szabályzat a Graymix Hungária Kft. (2330 Dunaharaszti Bláthy Ottó 11.) (továbbiakban: Szervező) által kezelt, karbantartott https://www.facebook.com/hoszigetelj Facebook oldalán futó "Nyaralásra fel!" nyereményjátékra vonatkozik, (a továbbiakban: Játék), az alábbi feltételekkel.

1. Kik vehetnek részt a játékban?

 • A Játékban részt vehet minden 18 éven felüli, internet-felhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos).
 • Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult.
 • Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.
 • A Játékban a Szervező dolgozói és közreműködői, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.
 • A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.
 • Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.
 • A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

2. A játék időtartama, menete

A Játék időtartama: 2023.06.26. 12:00 - 06.30. 23:59

Sorsolás: 2023.07.01. - Közzététel a Facebook és Instagram felületeken

Nyeremény:

 • 10 db Strandtáska

A játék menete: Ahhoz, hogy egy Játékos részt vegyen a nyereményjátékban és jogosult legyen a nyereményre a Szervező Facebook és Instagram oldalára kikerülő játékfelhívás szerint kell eljárnia. A nyerteseket a játék posztok hozzászólóinak adatbázisából véletlenszerűen választjuk ki a www.facebooknyertes.com alkalmazás segítségével.

4. Nyeremények, nyertesek A Játék során a nyertes/ek között a 3. pontban részletezett nyeremény/ek kerülnek kisorsolásra. A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható. A nyerteseket gépi sorsolás segítségével, a véletlenszerűség elvét szem előtt tartva az alábbi programmal végezzük: www.facebooknyertes.com A nyertesek neveit a Szervező Facebook és Instragram oldalán tesszük közzé legkésőbb a sorsolásra megjelölt időpontot követő 10 órán belül. Pótnyertesek sorsolásának jogát fenntartja magának a Szervező. A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

 • ha a játékra jelentkezésekor nem töltötte be a 18. életévét;
 • ha az értesítő üzenetre 5 munkanapon belül nem válaszol;
 • ha bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;
 • egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;
 • egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja;
 • jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti
 • a szervező és családtagjai

5. Nyertesek értesítése A nyertesekkel Facebook és Instagram üzenetben vesszük fel a kapcsolatot és egyeztetjük velük a nyeremény átvételének részleteit. A nyertessel való kapcsolatfelvételt a Játékról szóló Facebook bejegyzés alatti névre hivatkozással (@nyertes_neve) is segítjük. Amennyiben a nyertessel nem sikerül felvenni a kapcsolatot, a nyertes nem jogosult a nyereményre. A nyertes személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a Szervező kötelezheti a nyertest személyazonosságának igazolására. Amennyiben a nyertes nem a levélben foglaltaknak megfelelően jár el, vagy a kért adatok közül egyet vagy többet (például adóazonosító jel) nem hajlandó a Megbízott rendelkezésére bocsátani írásban, jogosulatlanná válhat nyereményére.

6. Nyeremények kézbesítése A nyeremény átvételének részleteit minden nyertessel üzenetben majd e-mailben vagy telefonon egyeztetjük. A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

7. A Szervező felelőssége A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

8. ADATVÉDELEM8.1. A jelen Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy Facebook profiljuk nyilvános adatait a Szervező használja, azon felvegye a nyertesekkel a kapcsolatot, valamint profilképük megjelenjen az oldalon,

8.1.1. nyertesség esetén nevüket, Facebook profilképüket a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza,

8.1.2. részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését.

8.2. Szervező a Játék nyertesének nevét a Rajongói oldalon közzéteszi. A nyilvánosságra hozatal során a helyes válaszokat beküldő Játékosok neve, Facebook profilképe jelenik meg, amelyhez valamennyi Játékos a Játékra történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul.

9. VEGYES RENDELKEZÉSEK

9.1. Az Értesítés visszaigazolásának hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremények kézbesítésének, átadásának elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés, szállítás, átadás során keletkezett károkért sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal

9.2. A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a www.facebook.com weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások estére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező, illetve a Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal.

9.3. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, illetve a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.

9.4. Ha a játékos a Pályázat beküldése, illetve a hozzászólás beírása közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

9.5. Szervező kizárja a felelősségét a weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

9.6. A Játék semmilyen módon nem szponzorált a Facebook által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik a Facebookhoz. Az adatszolgáltatás nem a Facebook részére, hanem a Szervező részére történik.

9.7. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztathassa a Játékosok megfelelő tájékoztatása mellett.

Budapest, 2023.06.22. Graymix Hungária Kft. Szervező