Általános szerződési feltételek

GRAYMIX HUNGÁRIA Kft.
Általános szerződési feltételek 2024 február 15-től

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) érvényesek valamennyi jelen és jövőbeli értékesítésre és szolgáltatásra, kivéve, ha a szerződő felek ezek alkalmazásától kifejezetten és írásban rögzítetten eltérnek. Az ÁSZF egyfajta kiegészítő dokumentum, mely az egyes adásvételi szerződések (továbbiakban: Szerződés), és megrendelések kiegészítésére, illetve a 2022. május 30-tól visszavonásig érvényes értékesítési feltételek rögzítésére szolgál.

Termékeink, illetve szolgáltatásaink felhasználási módját, célját a Graymix Hungária Kft. alaphelyzetben nem ellenőrzi, és a nem rendeltetésszerű felhasználásból eredő károkért és egyéb anyagi igényekért felelősséget nem vállal.

Jelen ÁSZF valamennyi rendelkezése és az ahhoz kapcsolódó egyedi szerződések, illetve ezek módosítása, kiegészítése csak írásban érvényes. Az alábbi szerződési feltételek az Eladónak szóló megrendelés Eladó részére történő megküldésével, illetve a Szerződés aláírásával a Vevő által elismertnek minősülnek.

Árak és fizetési feltételek

Eltérő megállapodás hiányában az árak a Graymix Hungária Kft. érvényes árlistájában, illetve a Szerződésben rögzített árak. A vételár megfizetése a Szerződésben, illetve a megrendelésben rögzített feltételekkel történik. Szerződés hiányában az áru értékének kiegyenlítése előre utalással vagy készpénzben történik. Eladó kérésére Vevő a szállítólevélen vagy egyéb módon megjelölve Eladó tudomására hozza az építőanyagok esetleges beépítésének, felhasználásának helyét, idejét, átvevőjét, beépítőjét stb., különös tekintettel a fizetési határidő eredménytelen lejártát követően. Felek megállapodnak, hogy ezen információkat nem tekintik bizalmas, vagy üzleti titkot képező adatoknak, azonban ezeket Eladó kizárólag követelése érvényesítésének érdekében használhatja föl.

Megrendelések, teljesítési határidő, megrendelés lemondás

Megrendelés leadása a megrendeles@graymix.hu címre küldött elektronikus levélben történhet. Megrendelések és azok visszaigazolásai kizárólag írásban érvényesek. A megrendelés akkor tekinthető elfogadottnak, ha az írásban visszaigazolásra került.

Amennyiben Vevő egyedi projekt megállapodással, akciós illetve egyedi kedvezménnyel rendelkezik, a megrendeléseken köteles feltüntetni az akció, illetve projekt megnevezését, hivatkozni az egyedi vagy projekt megállapodásra. Ezek elmulasztása esetén a számlák az érvényes szerződéses kondíció alapján kerülnek kiállításra!

A visszaigazoláson, illetve a Szerződésben a várható szállítási határidő kerül feltüntetésre, azonban igyekszünk a lehető legrövidebb időn belül teljesíteni. A tényleges szállítási határidő a rendelési mennyiség és a gyártói kapacitás függvénye. Amennyiben az eltér a visszaigazolásban feltüntetett határidőtől, Vevőt arról értesítjük. A szállítási határidővel kapcsolatos adatközlések a megrendelés visszaigazolásáig tájékoztató jellegűek.

Vevő köteles a számára megküldött visszaigazolást ellenőrizni. Amennyiben annak tartalmával kapcsolatban a visszaigazolást követő munkanap végéig írásban kifogás nem érkezik, az immár a Vevő által kezdeményezett megrendelésnek tekinthető és Eladó a visszaigazolás szerinti szállítást véglegesnek; Vevő által ellenőrzöttnek; Vevő által visszavonhatatlanul elfogadottnak tekinti, mellyel kapcsolatban a későbbiekben reklamációt nem fogad el.

Ajánlattétel esetén az ajánlati kötöttség maximális időtartama 30 naptári nap.

Vevő tudomásul veszi, hogy raktáron nem található áruinkra vonatkozó megrendelés esetén az árut egyedileg rendeljük meg, ebben az esetben Vevő megrendelését a visszaigazolásunkat követően, egyoldalúan nem módosíthatja, attól nem állhat el.

Megrendelések lemondása a rendelés leadásának napján 16 óráig lehetséges. A visszaigazoláson feltüntetett szállítási határidő előtt 24 órával történő lemondás esetén a Szállító fenntartja a jogot, hogy egyedi termékek esetén a teljes rendelési érték, normál termékek rendelése esetén a felmerülő szállítási többletköltségeket a Vevőre hárítsa.

Értékesítési feltételek, göngyölegkezelés

Eladó vállalja a megrendelésen, illetve a Szerződésben megjelölt szállítási címre:

 •  CSAK polisztirol hőszigetelő anyagok rendelése esetén: minimum 30 m3

 •  CSAK raklapos termékek esetén: minimum 6 paletta

 •  vegyes szállítmány esetén nettó 350 000 Ft rendelési érték

  fölötti mennyiségek leszállítását 2,00 Ft+ÁFA/kg fuvarköltség hozzájárulás (e-útdíj) felszámítása mellett. Minden ettől eltérő rendelési mennyiségnél, illetve több lerakási/szállítási cím esetén további fuvarozási díj kerül felszámolásra.

  Az áru átvétele idejére Vevő köteles gondoskodni az átvétel helyén az átvételre felhatalmazott személy jelenlétéről, illetve a lerakodáshoz szükséges munkaerőről, az esetleg szükséges gépekről, és azok szakszerű kezelését biztosító személyzetről. A szállítási szolgáltatásunk a telephelyünktől történő kiszállítást tartalmazza a Vevő által megadott címre, szállító járművel megközelíthető helyre a szállító jármű mellé rakodással. Eladó fuvarozója a rakfelület széléig kötelezhető az anyag mozgatására, tároló helyre történő behordására, bepakolására NEM!!!

  Projektcímre történő kiszállítás esetén megrendelő köteles előzetesen meggyőződni arról, hogy adott cím teherautóval megközelíthető-e, szükséges-e behajtási engedély. Ezt megrendelőlapon fel kell, hogy tüntesse. A szállításkor felmerülő akadályoztatás elbírálásában a szállítást végző gépkocsivezető az illetékes személy, tehát ha nem közelíthető meg a rakodási helyszín, vagy csak a jármű esetleges sérülésével járna a rakodási hely megközelítése, abban az esetben a gépkocsivezető jogosult a behajtás megtagadására, amit a Vevő köteles tudomásul venni. Amennyiben a Vevő által felajánlott alternatív rakodási helyszínen sem oldható meg az áru lerakása, abban az esetben az Eladó jogosult a lerakodás helyszínét megválasztani. Fenti esetekből eredő károkat, költségeket az Eladó jogosult a Vevő részére továbbszámlázni.

  Az áruátvétel során Vevő köteles a gyári csomagolás és az áru minőségét, mennyiségét és sértetlenségét ellenőrizni, a csomagokat és árukat darabszámra átvenni, melynek elvégzését a szállítólevélen aláírásával igazolja. A sérült csomagolásról, vagy áruról Vevő köteles az átvétel helyén a fuvarozóval szembeni igény érvényesítésére alkalmas jegyzőkönyvet felvenni, és azt a fuvarozóval Vevő székhelyén történt átvétel esetén pedig az árut átadó személlyel (gépkocsivezetővel) kell aláíratni. Amennyiben Vevő ezt elmulasztja, a bekövetkezett mennyiségi, minőségi hibáért, illetve kárért Graymix Hungária Kft-t felelősség nem terheli. Rejtett hiba esetén Vevő a hiba észlelését követően haladéktalanul köteles Eladó részére írásban részletes tájékoztatást adni, kitérve a hibára és annak körülményeire. A kárveszély az áru átadásával száll át a Vevőre.

  Vevő köteles az átvett árut szakszerűen szállítani, tárolni és rendeltetésének megfelelően, a technológiai utasítások figyelembe vétele mellett felhasználni, beépíteni; továbbértékesítés esetén pedig ezek fontosságára a figyelmet felhívni.
  Eladó vállalja, hogy hibás teljesítés esetén Eladó vagy az építőanyag értékét megtéríti, vagy azt kicseréli.

  Minden raklapos termék után nettó 5.000,- Ft+ÁFA/# betéti díjat, 900 Ft+ÁFA/# csomagolási díjat számítunk fel. Az ily módon átadott raklapokat az alábbi feltételek szerint vásároljuk vissza: - Telephelyünkre Vevő által visszaszállítva nettó 5.000 Ft+ÁFA/#, amennyiben a visszaszállításról a Graymix Hungária Kft gondoskodik: 4.500 Ft+ÁFA/#. Raklapokat kizárólag a Graymix Hungária Kft nevére kiállított szállítólevélen veszünk át, melyen pontosan feltüntetendő a darabszám, ill. annak a számlának a sorszáma, amelyen érkezett.

  Kizárólag ép, sérülésmentes, EUR szabvány szerinti raklapokat veszünk vissza.

  Egyedi kedvezményes ár

  Indokolt esetben Vevővel írásban határozott időre szóló egyedi kedvezményes árban állapodhatunk meg. Az időszakosmegállapodásérvényességiidejea megállapodástkövetőnaptólameghatározottnapig–demaximum tárgyhó utolsó napjáig – érvényes. Az érvényességi időn belül leadott rendelések a kedvezményes áron kerülnek leszámlázásra.

  Az egyedi megállapodások meghosszabbítására minden esetben a területi képviselővel történt egyeztetés után írásban kerülhet sor. A kedvezmény utólagosan, visszamenőleg nem érvényesíthető.

  Számlázás

  Eladó a megrendelt termékek leszállítását követően számlát állít ki Vevő részére. Számlareklamációt a számla kézhezvételének napjától számított 8 napon belül fogadunk el.

  Vakolatkeverés (Színkeverő géppel rendelkezők részére)

  A Graymix Hungária Kft. színkeverési rendszerében vakolat-, illetve festék keverésénél kétféle bázisú alapanyag, N és WO jelölésű termék szerepel. A WO bázis világos színek keveréséhez használandó, valamint fehéren is

felhasználható. Az N bázisú vakolat sötétebb színekhez szükséges, és nem alkalmas fehérként, színező paszta hozzáadása nélkül való felhasználásra. A rosszul kiválasztott alapanyag jelentős színeltérést eredményez! A színkeverés lépései a www.graymix.hu oldalról letölthető. A szabályok be nem tartásából eredő károkért Társaságunkat felelősség nem terheli.

Színes termékek esetében, ha a megrendelés nem egyszerre, egy tételben történik, a különböző gyártású termékek használatából adódóan a színárnyalatbeli eltérések elkerülhetetlenek. Ebben az esetben - nem egyszeri megrendelés esetén - a színárnyalatbeli eltérésekért Graymix Hungária Kft. felelősséget nem vállal.

Minőség

Garantáljuk, hogy az általunk értékesített termékek a hatályos szabvány előírásnak megfelelnek, és minőségi bizonyítvánnyal rendelkeznek.

Vis major

Amennyiben szerződéses kötelezettségeinket vis major okából, vagy olyan egyéb okból, amely nem áll hatalmunkban, mint például természeti katasztrófák, háborús események, kormányintézkedések, közlekedés összeomlása, beszállítók kiesése, stb. nem tudjuk határidő szerint teljesíteni, abban az esetben szerződési kötelezettségünk az akadály megszűnéséig szünetel.

Eladó elállhat a szerződéstől, ha a szállítás vis major vagy más elháríthatatlan akadály, így például a szállítmányok elakadása vagy a termelés leállítása miatt lehetetlenné válik. Ilyen esetben a Vevőnek nem állhat fenn a késedelemből vagy az elállásból eredően kártérítési igénye.
Vis major bekövetkezése esetén Felek azonnali hatállyal kötelesek értesíteni egymást.

Reklamáció, szavatosság

A termék mennyiségi és minőségi ellenőrzését az átvételkor kell megtenni akár a csomagolás megbontásával, és az esetleges hiányt és minőségi hibát a szállítólevélen kell feltüntetni valamint az átadó é s átvevő személynek i s aláírni. A szállítólevél mellé jegyzőkönyvet is mellékelni kell, amit Vevő mennyiségi reklamáció esetén az átadástól számított 2 napon belül, minőségi reklamáció esetén a hiba észlelése után 24 órán belül köteles a részünkre eljuttatni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell: 1) a szállítólevél számát, 2) a reklamált anyag pontos nevét, 3) a reklamáció okát, 4) a szállító autó rendszámát, 5) a gépkocsivezető nevét, aláírását és bélyegzőjét, ill. 6) a reklamációt benyújtó cég pontos adatait.

Amennyiben a vevő a szállítólevélen hibát nem jelez a későbbieket követően reklamációt csak kizárólag olyan hibákkal kapcsolatban terjeszthet elő, amelyek az átvételkor nem láthatóak. Minőségi kifogás esetén a terméket beépíteni nem szabad.

A vevő kellékszavatossági igénye a teljesítéstől számított 2 (kettő) év alatt évül el. Amennyiben a vevő ezen igényt ezen a határidőn belül menthető okból nem tudja érvényesíteni, a teljesítéstől számított 3 (három) éves jogvesztő határidőn belül ezt még megteheti, ezt követően igénye érvényesítésére nincs már lehetősége kivéve, ha jogszabály rendelkezése ettől eltérően rendelkezik.

A termék felhasználása előtti reklamáció esetén a reklamációhoz mellékelni kell a termék vásárlását igazoló számla másolatát és a színkeverési jegyzőkönyvet.

A termék felhasználását követő reklamáció esetén a reklamációhoz mellékelni kell a termék vásárlását igazoló számla másolatát, a színkeverési jegyzőkönyvet, az építési naplót és a kivitelező és a kivitelező megrendelője közötti szerződést vagy számlát.

Felek megállapodnak, hogy minőségi kifogások esetén a minőségvizsgálatot szakértő végzi, melynek költségét a szakértői vélemény figyelembevételével a hibás fél viseli. Közösen kért szakértői vizsgálat díját felek egyenlő arányban fizetik meg.

Minőségi kifogás esetén saját döntésünk alapján a hibás árut kicseréljük, vagy azokra árengedményt adunk. Mennyiségi és minőségi hiba következtében fennálló kártérítési felelősségünk a közvetett károkra és elmaradt hasznokra nem terjed ki.
A Graytherm hőszigetelő rendszerre és annak elemeire vonatkozólag a jelen pontban foglaltak az alábbiakkal egészülnek ki. A Graytherm hőszigetelő rendszerre a kellékszavatossági időtartam a termékek megvásárlásától számított 5+5 év. A kellékszavatosság nem vonatkozik a nem rendeltetésszerű használatból eredő hibákra, a kivitelezés nem megfelelő időjárásban történő elvégzéséből eredő hibákra, extrém időjárási körülmények okozta hibákra, tűzkárra, tervezési- és kivitelezési hibákból eredő hibákra, a kiadott alkalmazástechnikától való esetleges eltérésből adódó hibákra. A rendszeridegen elemek felhasználása a szavatossági jogosultság elvesztését eredményezi. A rendszer az alkotóelemek és kivitelezés tekintetében az A-262/2014 NMÉ és TMI-3/2015 került felépítésre. A rendszer megfelelő, az átadott rendszerleírás szerinti kivitelezéséért a kivitelező és alvállalkozói felelnek.

A szavatosságot érvényesítő fél építési e-naplóval köteles igazolni, hogy a kivitelezés alatt az időjárás, valamint a kivitelezés menete az alkalmazástechnikai előírásoknak megfelelt. Ennek elmaradása esetén a szavatosság érvényességét veszti.

Egyéb feltételek

Vevő tudomásul veszi, hogy Eladó a raklapon átadott építőanyagok esetében külön csomagolási díjat számít fel. Felek megállapodnak, hogy vitájukat elsődlegesen egymással történő tárgyalás útján kívánják rendezni. Amennyiben a tárgyalások eredménytelenségét követően bármely fél jogi eljárást kezdeményez, Felek kikötik a Budapesti II és III. Kerületi Bíróság illetékességét. Ettől eltérő bármilyen megállapodás semmis.

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.
Amennyiben az ÁSZF egyes rendelkezései részben vagy egészben érvénytelenek lennének, ez a tény a többi rendelkezés érvényességét nem érinti.
A Vevő aláírásával igazolja a fentiek tudomásul vételét, valamint kötelezettséget vállal a vonatkozó részeket az illetékes munkatársaival megismertetni. Minden korábban bármilyen formában (szerződés melléklet, termékismertető stb.) kiadott ÁSZF jelen szabályozással érvényét veszti.

Dátum: 2024. január 22.

Graymix Hungária Kft